ซื้อหุ้นคืน CPALL ทุ่ม 1.3 หมื่นล้าน

ซื้อหุ้นคืน

ซื้อหุ้นคืน CPALL ทุ่ม 1.3 หมื่นล้าน

ซื้อหุ้นคืน บอร์ด CPALL อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 180 ล้านหุ้น วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท เริ่ม 1 เม.ย.- 30 เดือนกันยายน63

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด

(มหาชน) หรือ CPALL แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม 2563 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท โดยจะซื้อหุ้นคืนจำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็น 2% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2563

หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน จะนําราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ก่อนวันที่บริษัทจะทําการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดราคาหุ้นด้วย ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่า 115% ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทํารายการซื้อหุนคืน ทั้งนี้ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทําการ ตั้งแต่วันที่ 31 เดือนมกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 เดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 68.75 บาทต่อหุ้น

ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดคงเหลือจํานวน 17,895 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทประมาณการว่าจะมีการแสเงินสดจากการดําเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เพราะฉะนั้น บริษัทจึงมีสภาพคล่องเพียงพอในการชําระหนี้ที่จะถึงกําหนดชําระในอีก 6 เดือนข้างหน้า นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนและมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะนํามาใช้ในการซื้อหุ้นคืนตามโครงการ โดยวัตถุประสงค์การซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แหล่งที่มา prachachat

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *